Skip to main content

my.openSetting

openSetting

my.openSetting là một API dùng để mở giao diện cài đặt. Trả về kết quả cài đặt quyền của người dùng. Chỉ quyền đã yêu cầu từ người dùng mới xuất hiện trong giao diện cài đặt.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.85.8 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
successFunctionCallback function khi mở giao diện cài đặt thành công.
failFunctionCallback function khi mở giao diện cài đặt bất thành.
completeFunctionCallback function khi mở giao diện cài đặt bất kể thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
authSettingobjectKết quả ủy quyền người dùng, trong đó khoá là giá trị phạm vi và giá trị trả về là kiểu bool, cho biết liệu người dùng có được phép ủy quyền hay không, hãy xem danh sách phạm vi để biết chi tiết.

Danh sách các phạm vi

Phạm viKiểu dữ liệuMô tả
userInfomy.getUserInfoThông tin cá nhân
authCodemy.getAuthCodeThông tin đăng nhập
locationmy.getLocationVị trí
cameramy.chooseImage
my.saveImage
Camera và Thư viện ảnh

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Open the settings interface. Returns the results of the user's permission settings. Only permissions requested from the user appear in the settings interface." />
<view class="block-content">
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="openSetting">Setting</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
openSetting() {
my.openSetting({
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Success',
content: JSON.stringify(res)
});
/*
* res.authSetting = {
* "userInfo": true,
* "location": true,
* ...
* }
*/
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});