Skip to main content

my.openAppSetting

openAppSetting

my.openAppSetting là API dùng để mở app cài đặt của hệ thống và hiển thị màn hình các cài đặt tuỳ biến của app hiện tại (nếu có).

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.88.3 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi thực hiện thất bại.
completeFunctionCallback function khi thực hiện hoàn tất.

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Open the system settings of the host app." />
<view class="block-content">
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="openAppSetting">Open app setting</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
openAppSetting() {
my.openAppSetting({
success: (res) => {
// do something
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});