Skip to main content

my.setScreenBrightness

setScreenBrightness

my.setScreenBrightness là API dùng để điều chỉnh độ sáng màn hình.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.84.19 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
brightnessnumberĐộ sáng màn hình. Nhận giá trị trong khoảng từ 0 - 1.
successFunctionCallback function khi điều chỉnh độ sáng thành công.
failFunctionCallback function khi điều chỉnh độ sáng bất thành.
completeFunctionCallback function khi điều chỉnh độ sáng hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Get battery information" />
<view class="block-content">
<view>Adjust screen brightness</view>
<view class="page-section-demo">
<slider value="{{brightness*100}}" onChange="sliderChange" />
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onGetBrightness">Get screen brightness</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
data: {
status: false,
brightness: 0
},
onLoad() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) =>
this.setData({
brightness: res.brightness
})
});
},
sliderChange(e) {
const _value = e.detail.value / 100;
my.setScreenBrightness({
brightness: _value,
success: (res) => {
this.setData({
brightness: _value
});
}
});
},
onGetBrightness() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Success',
content: 'Độ sáng màn hình hiện tại:' + res.brightness
});
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});