Skip to main content

my.setKeepScreenOn

setKeepScreenOn

my.setKeepScreenOn my.setKeepScreenOn là một API dùng để giữ màn hình luôn sáng.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.84.21 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
keepScreenOnbooleanNếu mang giá trị true, màn hình sẽ luôn bật sáng. Còn false là tắt chức năng giữ sáng màn hình
successFunctionCallback function khi bật/tắt giữ màn hình thành công.
failFunctionCallback function khi bật/tắt giữ màn hình bất thành.
completeFunctionCallback function khi bật/tắt giữ màn hình bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Get/set brightness and keep screen on" />
<view class="block-content">
<view>Keep screen on</view>
<view class="page-section-demo">
<switch checked="{{status}}" onChange="switchKeepScreenOn"/>
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view>Adjust screen brightness</view>
<view class="page-section-demo">
<slider value="{{brightness*100}}" onChange="sliderChange" />
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view></view>
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onGetBrightness">Get screen brightness</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
data: {
status: false,
brightness: 0
},
onLoad() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) =>
this.setData({
brightness: res.brightness
})
});
},
switchKeepScreenOn(e) {
my.setKeepScreenOn({
keepScreenOn: e.detail.value,
success: () => {
this.setData({
status: e.detail.value
});
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
},
sliderChange(e) {
const _value = e.detail.value / 100;
my.setScreenBrightness({
brightness: _value,
success: (res) => {
this.setData({
brightness: _value
});
}
});
},
onGetBrightness() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Success',
content: 'Độ sáng màn hình hiện tại:' + res.brightness
});
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});