Skip to main content

my.getScreenBrightness

getScreenBrightness

my.getScreenBrightness là API dùng để lấy thông tin độ sáng màn hình.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.84.19 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi lấy thông tin độ sáng màn hình thành công.
failFunctionCallback function khi lấy thông tin độ sáng màn hình bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc lấy độ sáng màn hình hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin về độ sáng màn hình như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
brightnessnumberĐộ sáng màn hình hiện tại, có giá trị từ 0 - 1

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Get battery information" />
<view class="block-content">
<view>Adjust screen brightness</view>
<view class="page-section-demo">
<slider value="{{brightness*100}}" onChange="sliderChange" />
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onGetBrightness">Get screen brightness</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
data: {
status: false,
brightness: 0
},
onLoad() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) =>
this.setData({
brightness: res.brightness
})
});
},
sliderChange(e) {
const _value = e.detail.value / 100;
my.setScreenBrightness({
brightness: _value,
success: (res) => {
this.setData({
brightness: _value
});
}
});
},
onGetBrightness() {
my.getScreenBrightness({
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Success',
content: 'Độ sáng màn hình hiện tại:' + res.brightness
});
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});