Skip to main content

my.scan

scan

my.scan là API dùng để quét mã QR hoặc mã vạch (barcode)

Khả dụng: Chỉ hỗ trợ từ version 1.78.1 trở lên

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

index.js
Page({
onScan() {
my.scan({
success: (res) => {
console.log(res);
my.alert({ title: 'Found', content: res });
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});
index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Scan QR/Barcode" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onScan">Start Scan</button>
</view>
</view>

API Params

Các thuộc tính:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
hideAlbumFunctionTuỳ chọn, có ẩn nút chọn hình từ album. Chỉ cho phép scan hoàn toàn bằng camera
successFunctionCallback khi việc scan thành công
failFunctionCallback khi việc scan thất bại
completeFunctionCallback khi việc scan thành công hoặc thất bại

Callback function payload

Response trong success callback là string của code scan được.