Skip to main content

my.getBatteryInfo

getBatteryInfo

my.getBatteryInfo là API dùng để lấy thông tin pin của thiết bị.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.84.11 trở lên. Không hỗ trợ máy ảo.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi lấy thông tin pin thành công.
failFunctionCallback function khi lấy thông tin pin bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc lấy thông tin pin hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin về pin như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
levelnumberMức pin hiện tại, có giá trị từ 0 - 100.
Giá trị -1 trên iOS Simulator
isChargingbooleanTrạng thái sạc pin

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="Get battery information" />
<view class="block-content">
<button onTap="getBatteryInfo">Get battery info</button>
</view>
</view>
Page({
getBattery() {
my.getBatteryInfo({
success: (success) => {
my.alert({
title: 'Success',
content: JSON.stringify(success)
});
},
fail: (fail) => {
my.alert({
title: 'Fail',
content: JSON.stringify(fail)
});
}
});
}
});