Skip to main content

my.onNetworkStatusChange

onNetworkStatusChange

my.onNetworkStatusChange là API dùng để nhận sự kiện thay đổi trạng thái mạng của thiết bị.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.86.2 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Giá trị trong callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
networkAvailablebooleanThiết bị có kết nối mạng hay không
networkTypestringLoại kết nối mạng, là một trong các giá trị UNKNOWN / NOTREACHABLE / WIFI / 3G / 2G / 4G / 5G.

Sample Code

<view>
<view class="block-content">
<text class="title text-full">my.onNetworkStatusChange</text>
<text class="description text-full">Start observing device network status</text>
<button class="button-full" onTap="startObservingNetworkStatusChange">
Observe network status
</button>
<text class="title text-full">Live network status</text>
<text class="description text-full">{{liveNetworkType}}</text>
</view>
</view>
Page({
data: {
liveNetworkType: null
},
startObservingNetworkStatus() {
my.onNetworkStatusChange((networkType) => {
this.setData({
liveNetworkType: JSON.stringify(networkType)
});
});
}
});