Skip to main content

my.offNetworkStatusChange

offNetworkStatusChange

my.offNetworkStatusChange là API dùng để huỷ nhận sự kiện thay đổi trạng thái mạng của thiết bị.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.86.2 trở lên.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
callbackFunctionCallback function đã dùng để đăng kí nhận sự kiện thay đổi trạng thái mạng

Sample Code

<view>
<view class="block-content">
<text class="title text-full">my.offNetworkStatusChange</text>
<text class="description text-full">Stop observing device network status</text>
<button class="button-full" onTap="stopObservingNetworkStatusChange">
stop observing network status
</button>
<text class="title text-full">Live network status</text>
<text class="description text-full">{{liveNetworkType}}</text>
</view>
</view>
Page({
data: {
liveNetworkType: null
},
stopObservingNetworkStatus() {
my.offNetworkStatusChange(callback);
this.setData({ liveNetworkType: null });
}
});