Skip to main content

my.addPhoneContact

addPhoneContact

my.addPhoneContact là API dùng để chọn ghi thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ của điện thoại dưới dạng "tạo một liên hệ mới" hoặc "thêm vào một liên hệ hiện có".

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.87.19 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
photoFilePathstringĐường dẫn đến tập tin hình đại diện
nickNamestringTên đại diện
lastNamestringHọ
middleNamestringTên đệm
firstNamestringTên
remarkstringGhi chú
mobilePhoneNumberstringSố điện thoại di động
addressCountrystringĐịa chỉ liên hệ - quốc gia
addressStatestringĐịa chỉ liên hệ - bang
addressCitystringĐịa chỉ liên hệ - thành phố
addressStreetstringĐịa chỉ liên hệ - đường
addressPostalCodestringMã bưu điện
organizationstringCông ty
titlestringChức vụ
workFaxNumberstringSố fax nơi làm việc
workPhoneNumberstringSố điện thoại nơi làm việc
hostNumberstringĐiện thoại văn phòng
emailstringĐịa chỉ email
urlstringĐường dẫn tệp hình đại diện
workAddressCountrystringĐịa chỉ nơi làm việc - quốc gia
workAddressStatestringĐịa chỉ nơi làm việc - bang
workAddressCitystringĐịa chỉ nơi làm việc - thành phố
workAddressPostalCodestringMã bưu chính nơi làm việc
homeFaxNumberstringSố fax của nhà
homePhoneNumberstringSố điện thoại nhà
homeAddressCountrystringĐịa chỉ nhà - quốc gia
homeAddressStatestringĐịa chỉ nhà - bang
homeAddressCitystringĐịa chỉ nhà - thành phố
homeAddressStreetstringĐịa chỉ nhà - đường
homeAddressPostalCodestringMã bưu chính của nhà
successFunctionCallback function khi việcghi thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ thành công.
failFunctionCallback function khi việc ghi thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc ghi thông tin liên hệ vào sổ địa chỉ bất kể thành công hay thất bại .

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin về pin như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successbooltrue

Sample Code

index.js
Page({
data: {
photoFilePath: '/sdcard/DCIM/Camera/a.jpg',
nickName: 'tinniapp',
lastName: 'Last',
middleName: 'Middle',
firstName: 'First',
remark: 'remark',
mobilePhoneNumber: '13800000000',
homePhoneNumber: '11111115',
workPhoneNumber: '11111112',
homeFaxNumber: '11111114',
workFaxNumber: '11111111',
hostNumber: '11111113',
weChatNumber: 'liuhuo',
alipayAccount: 'tiki.vn',
addressCountry: 'Viet Name',
addressState: 'Q.10',
addressCity: 'HCM',
addressStreet: 'CMT8',
addressPostalCode: '94016',
workAddressCountry: 'Viet Name',
workAddressState: 'Q.10',
workAddressCity: 'HCM',
workAddressStreet: 'CMT8',
workAddressPostalCode: '361005',
homeAddressCountry: 'Viet Nam',
homeAddressState: 'Binh Duong',
homeAddressCity: 'Thuan An',
homeAddressStreet: 'Nguyen Huu Canh',
homeAddressPostalCode: '123456',
organization: 'Tiki',
title: 'Developer',
email: 'liuhuo01@tiki.vn',
url: 'www.tiki.vn',
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Success',
content:
'addPhoneContact response: ' + JSON.stringify(res)
});
},
fail: (res) => {
my.alert({
title: 'Fail',
content:
'addPhoneContact response: ' + JSON.stringify(res)
});
}
},
alert(message) {
my.alert({
title: 'response',
content: JSON.stringify(message),
buttonText: 'OK'
});
},

onInput(e) {
this.data[e.currentTarget.id] = e.detail.value;
},

choosePhoneContact() {
my.choosePhoneContact({
success: (success) => {
this.alert(JSON.stringify(success));
},
fail: (fail) => {
this.alert(JSON.stringify(fail));
}
});
},
addPhoneContact() {
if (my.canIUse('addPhoneContact')) {
my.addPhoneContact(this.data);
}
}
});
index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Contact" />

<view class="block-content">
<button onTap="choosePhoneContact">Choose phone contact</button>
</view>

<view class="block-content">
<view class="page-section">
<view class="page-section-title">my.addPhoneContact</view>
<view class="page-section-demo">
<view style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">
<text style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">Basic info</text>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">nickName</view>
<view class="form-row-content">
<input id="nickName" onInput="onInput" class="input" value="tiniapp" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Last name</view>
<view class="form-row-content">
<input id="lastName" onInput="onInput" class="input" value="Last" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Middle name</view>
<view class="form-row-content">
<input id="middleName" onInput="onInput" class="input" value="Middle" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">First name</view>
<view class="form-row-content">
<input id="firstName" onInput="onInput" class="input" value="First" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Remark</view>
<view class="form-row-content">
<input id="remark" onInput="onInput" class="input" value="this is remark" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Mobile phone number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="mobilePhoneNumber" onInput="onInput" class="input" value="13800000000" />
</view>
</view>
<view style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">
<text style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">Address</text>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Country address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="addressCountry" onInput="onInput" class="input" value="US" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">State address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="addressState" onInput="onInput" class="input" value="California" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">City address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="addressCity" onInput="onInput" class="input" value="San Francisco" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Street address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="addressStreet" onInput="onInput" class="input" value="Mountain View" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Postal Code address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="addressPostalCode" onInput="onInput" class="input" value="94016" />
</view>
</view>
<view style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">
<text style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">Job</text>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Organization</view>
<view class="form-row-content">
<input id="organization" onInput="onInput" class="input" value="Tiki" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Title</view>
<view class="form-row-content">
<input id="title" onInput="onInput" class="input" value="Developer" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work fax number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workFaxNumber" onInput="onInput" class="input" value="11111111" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work phone number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workPhoneNumber" onInput="onInput" class="input" value="11111112" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Host number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="hostNumber" onInput="onInput" class="input" value="11111113" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Email</view>
<view class="form-row-content">
<input id="email" onInput="onInput" class="input" value="liuhuo01@tiki.vn" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Url</view>
<view class="form-row-content">
<input id="url" onInput="onInput" class="input" value="www.tiki.vn'" />
</view>
</view>
<view style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">
<text style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">Work address</text>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work country address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workAddressCountry" onInput="onInput" class="input" value="Viet Name" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work state address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workAddressState" onInput="onInput" class="input" value="Q.10" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work city address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workAddressCity" onInput="onInput" class="input" value="HCM" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Work street address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workAddressStreet" onInput="onInput" class="input" value="CMT8" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Postal Code office</view>
<view class="form-row-content">
<input id="workAddressPostalCode" onInput="onInput" class="input" value="361005" />
</view>
</view>
<view style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">
<text style="font-size:18px;margin-top:18px;margin-bottom:18px">Home</text>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home fax number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeFaxNumber" onInput="onInput" class="input" value="11111114" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home phone number</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homePhoneNumber" onInput="onInput" class="input" value="11111115" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home county address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeAddressCountry" onInput="onInput" class="input" value="Viet Name" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home state address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeAddressState" onInput="onInput" class="input" value="Binh Duong" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home city address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeAddressCity" onInput="onInput" class="input" value="Thuan An" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Home street address</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeAddressStreet" onInput="onInput" class="input" value="Nguyen Huu Canh" />
</view>
</view>
<view class="form-row">
<view class="form-row-label">Postal code home</view>
<view class="form-row-content">
<input id="homeAddressPostalCode" onInput="onInput" class="input" value="123456" />
</view>
</view>
<button type="primary" onTap="addPhoneContact">Add Phone Contact</button>
</view>
</view>
</view>

</view>