Skip to main content

my.startCompass

startCompass

my.startCompass là API dùng để start theo dõi dữ liệu compass.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Sample Code

Page({
onReady() {
this.compassChangeCallback = (res) => {
console.log(res);
};
my.startCompass({
interval: 'ui',
success: () => {
my.onCompassChange(this.compassChangeCallback);
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: res.errorMessage });
}
});
}
});

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
intervalstringTham số dùng để giám sát tần suất gọi lại dữ liệu. Giá trị mặc định là 'normal'.
successFunctionCallback function khi thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi thực hiện thất bại.
completeFunctionCallback function khi thực hiện hoàn tất.

Interval Param

Giá trịMô tả
gameTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 20ms/lần.
uiTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 60ms/lần.
normalTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 200ms/lần.