Skip to main content

my.bioMetrics.isSupported

bioMetrics.isSupported

my.bioMetrics.isSupported là API để kiểm tra thiết bị có sensor của bio metrics hay không và đã cài đặt sẵn 1 trong các loại xác thực face id, touch id hoặc móng mắt (tuỳ thuộc vào thiết bị)... hay chưa.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.96.7 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi việc kiểm tra thành công
failFunctionCallback function khi việc kiểm tra thất bại
completeFunctionCallback function bất kể thành công hay thất bại

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về payload chứa các thông tin sau

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
isSupportedBooleanDevice có support hay không
modeStringTrên ios sẽ trả về loại xác thực là fingerprint hay facial, còn trên android thì sẽ ko trả về
errorStringDùng biến này để biết được vì sao thiết bị không support việc xác thực, ví dự như không có sensor hoặc chưa đăng ký vân tay...

Sample Code

index.xml
<view>
<block-header title="Usage" description="Use Biometrics to authenticate with server" />
<view class="block-content">
<view class="page-section-btns">
<button type="primary" onTap="createKey">Create Key Pair</button>
<button type="primary" onTap="keyExists">Check Key Exists</button>
<button type="primary" onTap="deleteKey">Delete Key</button>
<button type="primary" onTap="isSupported">Is Supported</button>
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view class="page-section-btns">
<button type="primary" onTap="createSignature">Generate Signature</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
isSupported() {
my.bioMetrics.isSupported({
success: ({ isSupported, mode, error }) => {
my.alert({ title: 'Success', content: 'Device already setup biometrics authentication');
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
},
});
},
});