Skip to main content

my.stopAccelerometer

stopAccelerometer

my.stopAccelerometer là một API dùng để stop lắng nghe các sự kiện thay đổi dữ liệu cảm biến gia tốc.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi thực hiện thất bại.
completeFunctionCallback function khi thực hiện hoàn tất.

Sample Code

Page({
onReady() {
this.acceleronmeterChangeCallback = (res) => {
console.log(res);
};
my.startAcceleronmeter({
interval: 'ui',
success: () => {
my.onAcceleronmeterChange(
this.acceleronmeterChangeCallback
);
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: res.errorMessage });
}
});
}
onUnload() {
my.stopAcceleronmeter({
success: () => {
my.offAcceleronmeterChange(this.acceleronmeterChangeCallback);
},
});
},
});