Skip to main content

my.startAccelerometer

startAccelerometer

my.startAccelerometer là một API dùng để start lắng nghe các sự kiện thay đổi dữ liệu cảm biến gia tốc.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
intervalstringTham số dùng để giám sát tần suất gọi lại dữ liệu. Giá trị mặc định là 'normal'.
successFunctionCallback function khi thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi thực hiện thất bại.
completeFunctionCallback function khi thực hiện hoàn tất.

Interval Params

Giá trịMô tả
gameTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 20ms/lần.
uiTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 60ms/lần.
normalTần suất gọi lại để cập nhật dữ liệu là khoảng 200ms/lần.

Sample Code

Page({
onReady() {
this.acceleronmeterChangeCallback = (res) => {
console.log(res);
};
my.startAcceleronmeter({
interval: 'ui',
success: () => {
my.onAcceleronmeterChange(
this.acceleronmeterChangeCallback
);
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: res.errorMessage });
}
});
}
});