Skip to main content

my.onAcceleronmeterChange

onAcceleronmeterChange

my.onAcceleronmeterChange là một API để theo dõi các sự kiện thay đổi dữ liệu cảm biến gia tốc. Sau khi giao diện được gọi, quá trình giám sát sẽ tự động bắt đầu và khoảng thời gian gọi lại là 500ms. Bạn có thể sử dụng my.offAcceleronmeterChange() để dừng việc giám sát.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

my.onAcceleronmeterChange(function (res) {
console.log(res);
});

Callback value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
xNumberGiá trị crục x
yNumberGiá trị crục y
zNumberGiá trị crục z
timestampNumberTimestamp.