Skip to main content

my.offAcceleronmeterChange

offAcceleronmeterChange

my.offAcceleronmeterChange là API giúp dừng việc theo dõi dữ liệu acceleronmeter.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

  • Khi gọi API kèm theo callback thì chỉ event callback đó được xoá:
my.offAcceleronmeterChange(this.callback);
  • Khi callback không được truyền vào, tất cả các event callback được xoá:
my.offAcceleronmeterChange();

Sample Code

Page({
onLoad() {
this.callback = this.callback.bind(this);
my.offAcceleronmeterChange(this.callback);
},
onUnload() {
my.offAcceleronmeterChange(this.callback);
},
callback(res) {}
});