Skip to main content

my.SDKVersion

SDKVersion

my.SDKVersion là API dùng để lấy version hiện tại của SDK.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample code

<view>
<text>{{SDKVersion}}</text>
</view>
Page({
data: {
SDKVersion: ''
},
onLoad() {
this.setData({ SDKVersion: my.SDKVersion });
}
});

Return value

API sẽ trả về version hiện tại của SDK kiểu chuỗi.