Skip to main content

my.getRunScene

getRunScene

my.getRunScene là API dùng để lấy version của Mini App đang chạy

Sample code

my.getRunScene({
success(result) {
my.alert({
title: 'App version',
content: `${result.envVersion}`
});
}
});

Return value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
versionstringVersion hiện tại của Mini App.
envVersionstringMôi trường hiện tại mà app đang chay: develop hoặc release