Skip to main content

my.exitMiniApp

exitMiniApp

my.exitMiniApp là API dùng để đóng miniapp hiện tại.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.84.13 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample code

my.exitMiniApp({
success() {
my.alert({
content: 'App closed'
});
}
});

Return value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.