Skip to main content

Quyền sử dụng API

Tini App cung cấp một số API mà khi muốn sử dụng sẽ cần phải xin quyền ở Tini Console.

Tài liệu này mô tả danh sách các quyền cũng như ý nghĩa của các quyền này

Danh sách các quyền

Sau đây là danh sách các quyền mà hiện tại Tini App hỗ trợ

Tên QuyềnÝ nghĩa
getAuthCodeQuyền này chỉ sử dụng cho các app internal của Tiki. Khi có quyền này, app không cần hỏi lại users khi gọi các API my.getAuthCode, my.getUserInfo
openDeeplinkKhi app có quyền này, app có thể goi API my.openDeeplink
sendInternalEventKhi app có quyền này, app có thể goi API my.sendInternalEvent
shareAppMessageWithCustomUrlKhi app có quyền này, app có thể goi API my.shareAppMessageWithCustomUrl
getUserPhoneAndEmailKhi app có quyền này, API my.getUserInfo sẽ trả về thêm thông tin email và số điện thoại của users.
choosePhoneContactKhi app có quyền này, app có thể gọi my.choosePhoneContact
getAddressKhi app có quyền này, app có thể gọi my.getAddress
saveAddressKhi app có quyền này, app có thể gọi my.saveAddress

Giả lập các quyền trên Studio

Để giả lập các quyền này trên Tini Studio, bạn có thể sửa file package.json và thêm các permission cần thiết vào mục permissions trong mục tiki.metadata.

Chú ý là việc thêm các permissions vào file package.json chỉ nhằm mục đích giả lập trên Studio mà thôi, ứng dụng muốn có các quyền này sẽ phải request ở trên Tini Console.

Ví dụ, nếu muốn thêm các quyền getAuthCode, openDeeplink, chúng ta có thể sửa file package.json với nội dung như sau

{
"name": "my applicaton",
"tiki": {
"appIdentifier": "my.app.id",
"buildNumber": 1,
+ "metadata": {
+ "permissions": ["getAuthCode", "openDeeplink"]
+ }
}
}