Skip to main content

my.sendInternalEvent

sendInternalEvent

my.sendInternalEvent là API dùng để ghi nhận dữ liệu lên hệ thống Trackity hoặc Amplitude của Tiki

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
providerStringtrackityamplitude
paramsObjectParams cho event muốn track lên hệ thống.
successFunctionCallback function khi việc send dữ liệu thành công.
failFunctionCallback function khi việc send dữ liệu bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc send dữ liệu hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.
Lưu ý

Do đặc thù track lên trackity và amplitude params khác nhau, nên chú ý ở params của amplitude phải wrap params thêm 1 cấp.

Sample Code

Ví dụ sau dùng để send event lên Trackity:

my.sendInternalEvent({
provider: 'trackity',
params: { appId: 1 }
});

Send event lên Amplitude:

my.sendInternalEvent({
provider: 'amplitude',
params: { name: 'test', params: { appId: 1 } }
});