Skip to main content

Interstitiad.offClose

Last updated on

Huỷ việc lắng nghe sự kiện quảng cáo bị đóng.

Sử dụng

this.ad = my.createInterstitialAd();
this.ad.onClose(this.onAdCloseHandler);
this.ad.offClose(this.onAdCloseHandler);