Skip to main content

Xây dựng Shopping Template cùng Tini App (Phần 2)

· 7 min read

🏁 Recap

phần 1, chúng ta đã tìm hiểu được:

 • Shopping Template là gì
 • Chức năng và cấu trúc dự án
 • Cách khởi tạo project Tini App
 • Xây dựng Home page:
  • Phân tích và break layout
  • Xây dựng các component
  • Data và gọi API

Ở phần 2 này, mình sẽ cùng các bạn tiếp tục xây dựng shopping template.

Mục lục

I. Xây dựng Search Page

 1. Phân tích layout
 2. Tái sử dụng components
 3. Component search-bar
 4. Component recent-search
 5. Component filter
 6. Component sort
 7. Component filter-list
 8. Empty

II. Tạm kết


I. Xây dựng Search Page

Search Page

1. Phân tích layout

Break nhỏ layout này ta sẽ được các components:

2. Tái sử dụng components

category-section và product-section

Hai components product-sectioncategory-section được đã được sử dụng ở Home page. Tương tự ở home, product-section ở search page hoàn toàn không thay đổi, còn ở category-section thì chúng ta có thể overwrite css một chút để biến nó thành dạng row và có thể swipe (vuốt).

pages/search/index.txml
<category-section
className="search-category-list"
categories="{{categories}}"
onTapCategory="goToCategoryDetail"
/>
pages/search/index.tcss
.search-category-list .category-grid-layout {
display: flex;
overflow-x: auto;
padding-left: 20px;
}

Ở đây mình sẽ sử dụng component search-bar của tini-ui. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc customize, mình đã wrap lại thành một component search-bar riêng của mình:

 • Nhận vào value và hiển thị.
 • Khi user nhập thì gọi onInput() ở page nhận biết để set lại giá trị mới cho value.
 • Khi bấm vào nút Close (X) ở cuối thì set value về rỗng.
 • Khi user nhấn "Enter" hoặc bấm vào icon kính lúp thì gọi onConfirm (Để lưu history)
 • Khi user nhập và sau đó ngưng trong 400ms thì gọi onSearch ở page để tiến hành gọi API tìm kiếm, nếu chưa ngưng đủ 400ms mà user tiếp tục nhập thì reset lại từ đầu (Đây là kĩ thuật debounce search bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách search từ khoá này).
components/search-bar/index.json
{
"component": true,
"usingComponents": {
"search-bar": "@tiki.vn/tini-ui/es/search-bar/index"
}
}
components/search-bar/index.js
Component({
props: {
className: '',
placeholder: 'Search products',
value: '',
onInput: () => {},
onSearch: () => {},
onConfirm: () => {}
},

methods: {
isTyping: null,
_onChangeSearchInput(event) {
const { value } = event.detail;
this.props.onInput(value);
},
_clearSearchInput() {
this.props.onInput('');
},
_onSearch() {
this.props.onSearch(this.props.value);
},
_onConfirm(event) {
this.props.onConfirm(event.detail.value);
}
},

// Life cycle
didUpdate() {
if (this.isTyping) {
clearTimeout(this.isTyping);
}
this.isTyping = setTimeout(() => {
this._onSearch();
}, 400);
}
});
components/search-bar/index.txml
<search-bar
value="{{value}}"
placeholder="{{placeholder}}"
maxLength="{{100}}"
onTapCloseIcon="_clearSearchInput"
onInput="_onChangeSearchInput"
onTapSearchIcon="_onConfirm"
/>

📌 Xem souce code tại đây

 • Đây là component khá đơn giản, chúng ta sẽ nhận vào 1 array recentKeys là danh sách các từ khoá được tìm kiếm gần đây.
 • Khi tap vào view item thì sẽ gọi onClickItem.
 • Khi tap vào nút close thì sẽ gọi onRemoveItem.
 • Vì nút close nằm trong item view - nơi đã sẵn lắng nghe 1 sự kiện onTap nên khi tiếp tục gắn onTap vào nút close thì khi tap cả 2 sự kiện sẽ được trigger (1 của nút close và 1 của item view). Để giải quyết vấn đề này ta sẽ sử dụng catchTap ở nút close thay vì onTap.

📌 Xem thêm Event type

components/recent-search/index.txml
<view
class="{{className}} flex justify-between items-center py-x-small {{index !== recentKeys.length - 1 ? 'border-bottom-gray' : ''}}"
tiki:for="{{recentKeys}}"
data-item="{{item}}"
onTap="_onClickItem">
<view>{{ item }}</view>
<view
class="flex items-center"
data-item="{{item}}"
catchTap="_onRemoveItem">
<icon type="close" color="#808089" />
</view>
</view>

pages/search/index.js
onConfirm(searchTerm) {
this.onSearch(searchTerm);
this.addNewRecentKey(searchTerm);
},
 • Ý tưởng của addNewRecentKey là khi nhận được keyword, chúng ta sẽ lưu keyword đó vào Storage. Storage lưu trữ các các keyword dưới dạng mảng, tương tự local storage của browser, dữ liệu sẽ được lưu ở bộ nhớ của thiết bị và tồn tại qua những lần mở/tắt app.
 • Vì mình chỉ muốn lưu tối đa maxSearch keywords nên trước khi lưu, mình sẽ dùng slice để loại bỏ đi các keywords cũ.

📌 Xem thêm Storage

async addNewRecentKey(searchTerm) {
if (!searchTerm || searchTerm.length === 0) return;

const keysSearch = await getStorage('recent-search');
let recentKeys = keysSearch ? keysSearch.slice(0, this.maxSearch) : [];
if (recentKeys.includes(searchTerm)) {
recentKeys = recentKeys.filter((k) => k !== searchTerm);
}
const newKeys = [searchTerm, ...recentKeys.slice(0, this.maxSearch - 1)];
setStorage('recent-search', newKeys);
this.setData({
recentKeys: newKeys,
});
},
 • Và khi remove, hãy nhớ remove ở Storage luôn nhé
async removeSearchKey(key) {
const recentKeys = await getStorage('recent-search');
const removedKeys = recentKeys.filter((k) => k !== key);
setStorage('recent-search', removedKeys);
this.setData({
recentKeys: removedKeys,
});
},

📌 Xem souce code tại đây

5. Component filter

5a. Component filtered-button

Ta sẽ sử dụng component chip của tini-ui.

📌 Xem thêm chip

components/filtered-button/index.txml
<chip
active="{{totalFilters}}"
content="Filter {{totalFilters ? `(${totalFilters})` : ''}}"
prefixImage="{{totalFilters ? '/assets/icons/filter-active.svg' : '/assets/icons/filter.svg'}}"
onClick="_onClick"
onLeftClick="_onClick"
/>

📌 Xem souce code tại đây

5b. Filter bottom-sheet

Để đơn giản, mình chỉ xin demo option price như hình. Với UI trên, ta sẽ sử dụng component bottom-sheetchip của tini-ui.

📌 Xem thêm bottom-sheet

components/filter/index.txml
 <block tiki:if="{{isShow}}">
<bottom-sheet
title="Filter"
onClose="_onClose"
>
<view class="filter-content-section p-medium">
<text class="font-bold">Price</text>
<view class="filter-chip-list flex flex-wrap">
<view
tiki:for="{{filters.prices}}"
tiki:key="value"
>
<chip
active="{{_selectedFilters.priceOption.value === item.value}}"
className="filter-chip mr-2x-small mt-small"
content="{{item.label}}"
data-item="{{item}}"
onClick="onSelectPrice"
/>
</view>
</view>
</view>
<view slot="footer" class="filter-footer flex w-full px-medium py-2x-small">
<button
class="w-full mr-4x-small"
shape="pill"
type="outline"
onTap="onReset"
>
Reset
</button>
<button
class="w-full ml-4x-small"
shape="pill"
onTap="_onSelect"
>
Apply
</button>
</view>
</bottom-sheet>
</block>

📌 Xem souce code tại đây

6. Component sort

6a. Button sort

Tương tự filtered-button, ta sẽ sử dụng component chip của tini-ui.

📌 Xem thêm chip

components/sort/index.txml
<chip
active
content="{{selectedSort.label ? selectedSort.label : 'Sort'}}"
prefixImage="/assets/icons/sort-active.svg"
onClick="_onShow"
onLeftClick="_onShow"
/>

6b. Sort bottom-sheet

Tương tự filter bottom-sheet, ta sẽ sử dụng component bottom-sheetchip của tini-ui.

📌 Xem thêm bottom-sheet

components/filter/index.txml
<block tiki:if="{{isShow}}">
<bottom-sheet
title="Sort"
onClose="_onClose"
>
<view class="padding-inset-bottom px-medium">
<view
tiki:for="{{sorts}}"
tiki:key="value"
class="sort-item flex justify-between items-center py-x-small {{item.value === selectedSort.value ? 'sort-item-active' : ''}}"
data-item="{{item}}"
onTap="_onSelect"
>
<text>{{item.label}}</text>
<icon tiki:if="{{item.value === selectedSort.value}}" type="success_glyph" color="#00AB56" />
</view>
</view>
<view slot="footer"/>
</bottom-sheet>
</block>

📌 Xem souce code tại đây

7. Component filter-list

 • Chúng ta sẽ có 1 array là danh sách các filters đã chọn.
 • Khi tap vào nút Close (X) thì sẽ gọi onRemoveFilter.
 • Tương tự như recent-key, ta sẽ gắn sự kiện catchTap cho nút Close (X) thay vì onTap

📌 Xem thêm chip 📌 Xem thêm Event type

components/filter-list/index.txml
<view
tiki:if="{{formattedSelectedFilters.length}}"
class="category-detail-selected flex bg-gray10 py-small px-medium hide-scroll-bar">
<view
tiki:for="{{formattedSelectedFilters}}"
tiki:key="key"
class="category-detail-selected-item {{index === formattedSelectedFilters.length - 1 ? 'pr-medium' : 'pr-2x-small'}}"
>
<chip
className="bg-white"
content="{{item.value}}"
suffixImage="/assets/icons/close.svg"
data-item="{{item}}"
onRightClick="_onRemoveFilter"
/>
</view>
</view>

📌 Xem souce code tại đây

8. Component empty

Đây có lẽ là component dễ nhất, ta chỉ cần một vài class của tini-style để hoàn thành UI này.

components/empty/index.txml
<view class="flex flex-col items-center {{className}}">
<image
class="empty-image mb-large"
src="/assets/images/empty.png"
mode="widthFix"
/>
<text class="text-medium font-bold mb-5x-small">{{title}}</text>
<text>{{description}}</text>
</view>

📌 Xem souce code tại đây


🔚 II. Tạm kết

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc cuối bài, bài cũng đã dài nên hẹn các bạn ở phần 3, chúng ta sẽ cùng xây dựng page Cart Hi vọng vài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và xây dựng ứng dụng trên nền tảng Tini App 🎉