Nhảy tới nội dung

Template

TXML hỗ trợ bạn để có thể định nghĩa và sử dụng template.

Định nghĩa một template

Để định một template, chúng ta sử dụng thẻ <template>, và thuộc tính name để xác định tên của template.

<!--
index: int
msg: string
time: string
-->
<template name="msgItem">
<view>
<text> {{index}}: {{msg}} </text>
<text> Time: {{time}} </text>
</view>
</template>

Sử dụng template

Để sử dụng một template, chúng ta sử dụng thuộc tính is để xác định template mà chúng ta muốn sử dụng. Sau đó, truyền vào data mà chúng ta cần để render.

<template is="msgItem" data="{{...item}}"/>
Page({
data: {
item: {
index: 0,
msg: 'this is a template',
time: '2016-09-15'
}
}
});

Bạn cũng có thể gán dữ liệu vào thuộc tính is của thẻ <template>

<template name="odd">
<view> odd </view>
</template>
<template name="even">
<view> even </view>
</template>

<block tiki:for="{{[1, 2, 3, 4, 5]}}">
<template is="{{item % 2 == 0 ? 'even' : 'odd'}}"/>
</block>

Template Scope

Template chỉ có thể sử dụng các dữ liệu được truyền vào và định nghĩa từ file logic tương ứng.