Nhảy tới nội dung

Giới thiệu về TXML

TXML là một ngôn ngữ được thiết kế để xây dựng UI cho một Mini App. Cú pháp của TXML có thể chia thành 5 phần:

Sau đây là một ví dụ về TXML

<!-- pages/index/index.txml -->
<view tiki:for="{{items}}"> {{item}} </view>
<view tiki:if="{{view == 'WEBVIEW'}}"> WEBVIEW </view>
<view tiki:elif="{{view == 'APP'}}"> APP </view>
<view tiki:else> Tini App</view>
<view onTap="add"> {{count}} </view>

Và đây là đoạn code JS tương ứng

// pages/index/index.js
Page({
data: {
items: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
view: 'Tiki Mini App',
count: 1
},
add(e) {
this.setData({
count: this.data.count + 1
});
}
});

và file .tcss tương ứng

/* pages/index/index.tcss */
view {
padding-left: 10px;
}

Với đoạn code trên, chúng ta sẽ có được UI element như sau