Nhảy tới nội dung

Statement

if

Bạn có thể sử dụng mệnh đề if theo các format:

  • if (expression) statement: khi expression là đúng, thực thi statement.

  • if (expression) statement1 else statement2: When expression là đúng, thực thi statement1. Nếu không, thực thi statement2.

  • if ... else if ... else statementN Với format này, bạn có thể chọn một trong các câu lệnh 1 ~ statementN để thực thi

// if ...
if (something) doSomething();

if (something)
doSomething();

if (something) {
doSomething();
}


// if ... else
if (something) doSomething();
else doOthers();

if (something)
doSomething();
else
doOthers();

if (something) {
doSomething();
} else {
doOthers();
}

// if ... else if ... else ...
if (a > 1) {
console.log('a > 1');
} else if (a < 1) {
console.log('a < 1');
} else {
console.log('a === 1');
}

switch

switch (getDate().getDay()) {
case 0:
day = "Sunday";
break;
case 1:
day = "Monday";
break;
case 2:
day = "Tuesday";
break;
case 3:
day = "Wednesday";
break;
case 4:
day = "Thursday";
break;
case 5:
day = "Friday";
break;
case 6:
day = "Saturday";
}