Nhảy tới nội dung

Life cycle

Các hàm life cycle của Page được gọi bởi Framework tại những thời điểm nhất định. Hình vẽ sau mô tả các thời điểm này

page-lifecycle;
HàmTham sốMô tả
onLoadqueryĐược gọi khi Page được load
onShowĐược gọi khi Page được show hoặc mở lại từ background
onHide(prevProps, prevData)Được gọi sau Page bị hide hoặc enter background
onReadyĐược gọi sau khi page finish render lần đầu tiên
onUnloadĐược gọi khi page bị destroy
onPullDownRefreshĐược gọi khi user pull to refresh hoặc gọi my.startPullDownRefresh
onShareAppMessageĐược gọi khi user thực hiện tác vụ "Chia sẻ" trong options menu.
onCustomIconEvent({index})Được gọi khi user click vào custom icons khi sử dụng jsapi addIconToNavigationBar

onLoad

onLoad được gọi sau khi Page được khởi tạo. Khi sử dụng my.navigateTo, my.redirectTo, params sẽ truyền vào trong query. Format của query: "parameterName=parameterValuemeterName=parameterValue...".

onShow

onShow được gọi sau khi Page được show hoặc mở lại từ background.

onHide

onShide được gọi khi page bị hide do open page khác, hoặc app bị xuống background

onReady

onReady được gọi khi page đã thực hiện xong việc render lần đầu tiên, nghĩa là từ lúc này, page đã ready để tương tác với view layer. Có thể sử dụng 1 số api thay đổi interface ví dụ my.setNavigationBar để update title bar

onUnload

onUnload được gọi khi page bị destroy. Ví dụ sử dụng my.redirectTo,my.navigateBack sẽ unload page.

onPullDownRefresh

onPullDownRefresh được gọi khi user pull to refresh hoặc gọi my.startPullDownRefresh. Sử dụng callback này để refresh lại data.

onCustomIconEvent

onCustomIconEvent được gọi khi user click vào custom icon khi sử dụng jsapi addIconToNavigationBar.

Page({
onCustomIconEvent() {
doSomething();
}
});

onSearchEvent

onSearchEvent được gọi khi user click vào khung search trong navigation bar khi sử dụng jsapi setNavigationBar.

Page({
onSearchEvent() {
doSomething();
}
});

onShareAppMessage

Để cấu hình nội dung chia sẽ bạn cần implement onShareAppMessage trong Page với nội dung như sau:

Page({
onShareAppMessage(options) {
return {
title: 'Awesome App',
desc: 'Awesome App',
path: 'pages/index/index'
};
}
});

Khi user thực hiện tác vụ "Chia sẻ" trong option menus, hệ thống sẽ thực thi phương thức trên và lấy nội dung để điền vào thông tin chia sẻ. Trong trường hợp Page hiện tại không implement phương thức trên. Hệ thống sẽ thực thi hàm onShareAppMessage của app.

App({
onShareAppMessage(options) {
return {
title: 'Awesome App',
desc: 'Awesome App',
path: 'pages/index/index'
};
}
});