Nhảy tới nội dung

Cấu hình Page

Với mỗi màn hình sẽ tương ứng với một page trên framework. File .json cùng tên với file .js của page sẽ được dùng để cấu hình cách hiển thị và cấu hình của window chưa page. Khi không quy định, cấu hình window trong app.json sẽ được dùng cho page. Trường hợp khi page có quy định riêng thì những cấu hình đó sẽ overwite cấu hình quy định trong app.json

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
defaultTitlestring""Title mặc định của page.
pullRefreshstring"YES"Xác định xem có cho phép pull down to refresh hay không ? Lưu ý: cấu hình này chỉ có ý nghĩa khi allowsBounceVertical = YES
allowsBounceVerticalstring"YES"Xác định cho phép kéo màn hình vượt quá size của window hay không?
transparentTitlestring"none"Cấu hình thuộc tính trong suốt của navigation bar. Hỗ trợ 3 giá trị none - có màu. always - trong suốt. auto sẽ tự động chuyển giữa trong suốt và có màu tuỳ theo vị trí scroll trên màn hình.
titleBarColorHexColor"#FFFFFF"Quy định màu nền của navigation bar.
backgroundColorHexColor"#FFFFFF"Quy định màu nền mặc định của page.
usingComponentsObjectnullCấu hình những custom components được sử dụng trong page.
titleBarBottomColorHexColor"#EBEBF0"Quy định màu cho border bottom của NavigationBar.
disableHardwareBackstring"YES"Xác định cho phép vuốt để quay lại trang trước đó hay không?
hideOptionMenuButtonstring"YES"Xác định việc có ẩn đi button Option Menu hay không? Option này chỉ các ứng dụng được phát triển bởi Tiki được phép sử dụng
showAddToDeviceButtonstring"NO"Xác định việc có hiển thị button lưu tiện ích xuống thiết bị trên Title Bar

Ví dụ:

{
"defaultTitle": "This is a page",
"transparentTitle": "auto",
"titleBarColor": "#1B6BFF",
"titleColor": "#fff",
"disableHardwareBack": "NO"
}