Nhảy tới nội dung

Life cycle

Các hàm life cycle của Custom Component được gọi bởi Framework tại những thời điểm nhất định. Hình vẽ sau mô tả các thời điểm này

component life cycle

HàmTham sốMô tả
onInitđược gọi khi Component được khởi tạo
deriveDataFromPropsnextPropsđược gọi sau khi Component được khởi tạo, hoặc khi Component nhận các props mới
didMountđược gọi khi Component đã được mount
didUpdate(prevProps, prevData)được gọi sau khi Component updated
didUnmountđược gọi sau khi Component bị unmount
onErrorErrorđược gọi khi code logic của Component throws Error

onInit

onInit được gọi sau khi Component được khởi tạo. Trong hàm onInit, bạn có thể

 • Truy cập vào this.is, this.$id, this.$page và các thuộc tính khác
 • Truy cập vào this.data, this.props
 • Truy cập vào custom properties và methods
 • Gọi các hàm this.setDatathis.$spliceData để thay đổi data

Ví dụ 1

Component({
data: {
counter: 0
},
onInit() {
this.setData({
counter: 1,
is: this.is
});
}
});
/components/index/index.txml
<view>{{counter}}</view>
<view>{{is}}</view>

Khi component được render, chúng ta sẽ nhận được output

1
/components/index/index

Ví dụ 2

/components/index/index.js
// 
Component({
onInit() {
this.xxx = 2;
this.data = { counter: 0 };
}
});
/components/index/index.txml
<view>{{counter}}</view>

Khi component được render, chúng ta sẽ nhận được output

0

deriveDataFromProps

Hàm này được gọi sau khi Component nhận các dataprops mới. Trong deriveDataFromProps bạn có thể

 • Truy cập vào this.is, this.$id, this.$page và các thuộc tính khác
 • Truy cập vào this.data, this.props
 • Truy cập vào custom properties và methods
 • Gọi các hàm this.setDatathis.$spliceData để thay đổi data
 • Sử dụng nextProps để lấy ra các thuộc tính mới sẽ được update
/components/index/index.js
Component({
data: {
counter: 5
},
deriveDataFromProps(nextProps) {
if (this.data.counter < nextProps.pCounter) {
this.setData({
counter: nextProps.pCounter
});
}
}
});
/components/index/index.txml
<view>{{counter}}</view>
/pages/index/index.js
Page({
data: {
counter: 1
},
plus() {
this.setData({ counter: this.data.counter + 1 });
}
});
/pages/index/index.txml
<my-component pCounter="{{counter}}" />
<button onTap="plus">+</button>

Hàm deriveDataFromProps được gọi khi props hoặc data của Component thay đổi.

Chú ý rằng, nếu trong hàm deriveDataFromProps bạn tiếp tục sử dụng hàm this.setData để thay đổi data của Component, thì việc thay đổi data này sẽ không gọi tới deriveDataFromProps lần nữa.

didMount

didMount được gọi sau khi Custom Component được render lần đầu tiên. Chúng ta có thể sử dụng hàm này để trigger việc load data từ server

Component({
data: {},
didMount() {
let that = this;
my.httpRequest({
url: 'http://httpbin.org/post',
success: function (res) {
console.log(res);
that.setData({ name: 'hello tiki' });
}
});
}
});

didUpdate

didUpdate được gọi sau khi data của Component được update. Hàm này được gọi mõi khi data trong Component thay đổi

Component({
data: {},
didUpdate(prevProps, prevData) {
console.log(prevProps, this.props, prevData, this.data);
}
});

Lưu ý:

 • Khi gọi didUpdate, sẽ trigger gọi this.setData
 • External callers call this.setData sẽ trigger didUpdate

didUnmount

didUnmount được gọi khi Component được unmount.

Component({
data: {},
didUnmount() {
console.log(this);
}
});

onError

onError được gọi khi code logic của Component throws exception

Component({
didMount() {
this.triggerError(); // giả sử rằng triggerError sẽ throws Exception
},
onError(error) {
console.log(error); // error là error do triggerError tạo ra
},
methods: {
triggerError() {
throw new Error('i am custom error');
}
}
});

Async Life Cycle

Tini App hỗ trợ việc gọi các Component Life Cycle dưới dạng async.

Tuy nhiên, thứ tự gọi các Life Cycle chỉ được đảm bảo khi chạy dưới dạng sync mà thôi.