Nhảy tới nội dung

getApp method

Applet cung cấp 1 hàm global là getApp, có thể access ở cả page và component. Hàm getApp trả về instance của application. Ví dụ ở Application, khai báo biến globalData

App({
globalData: 1
doSomething() {
// bla bla
}
})

Ở page access biến globalData và gọi hàm doSomething

// page.js
var app = getApp();
console.log(app.globalData);
app.doSomething()

Lưu ý:

  • Nếu đang ở App() không gọi hàm getApp(), mà nên gọi this để trả về app instance.
  • Khi sử dụng getApp không nên gọi các hàm lifecycle của App. Việc này sẽ dễ phát sinh các vấn đề không mong muốn. Các lifecycle của app, page, hay component phải để applet tự trigger.