Nhảy tới nội dung

Cấu trúc Tini Game

Một dự án Tini Game điển hình sẽ có cấu trúc như sau:

- src/
|- pages/
|- index/
| index.js
| index.json
| index.tcss
| index.txml
|- public/
|+ assets/
|+ src/
| app.js
| app.json
| app.tcss
.gitignore
package.json
README.md

Xét cho cùng Tini Game cũng là một Tini App. Ví lẽ đó, nó có cấu framework: thư mục pages, tập tin app.js, app.json.

Thư mục public dùng để chứa entry file và các tài nguyên (assets) liên quan tới H5 game.