Nhảy tới nội dung

Typescript Experimental Support for Tiki Tini Studio

Tiki Tini App hỗ trợ sử dụng Typescript từ phiên bản Tini Studio 1.28.0.

TypeScript type definition của Tini App được cung cấp bởi Tiki Open Platfrom thông qua NPM package @tiki.vn/tini-types và GitHub chính thức của Tiki github.com/tikivn/tini-types.

Install

yarn add @tiki.vn/tini-types
# hoặc
npm install @tiki.vn/tini-types --save

NOTE:

  • Bạn cần sử dụng @tiki.vn/tini-types phiên bản mới nhất hoặc cập nhật lên phiên bản >=0.3.0 để bắt đầu sử dụng các builtin typescript feature trong Tini Studio cho dự án Tini App của bạn.
  • Bạn cần cài đặt @tiki.vn/tini-types dưới dạng production dependencies.

New project

Bạn có thể tạo mới project Tini App sử dụng typescript template trên studio:

Tini Studio window menu > File > New Project > Choose a template > blank-typescript template.

Migration from javascript project

Xem phần Configuration.

NOTE: Bạn có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi sang typescript từng component hoặc page hay các js file qua typescript bằng cách đặt compilerOptions.allowJs về true trong file tsconfig.json. Config này cho phép bạn sử dụng cả các js component và ts component trong cùng một source code.

Configuration

TS config

Bạn cần tạo file tsconfig.json và thêm @tiki.vn/tini-types vào thuộc tính types của compilerOptions trong file tsconfig.json

// file ./tsconfig.json
{
/* orther configurations */
"compilerOptions" : {
/* orther configurations */
"types" : [ "@tiki.vn/tini-types" ]
}
}

NOTE: Để xem các cài đặt khác cho TypeScript tsconfig.json, xem thêm tại đây.

Dưới đây là một ví dụ cho cài đặt tsconfig.json mà bạn có thể tham khảo :

{
"compilerOptions": {
"allowJs": true,
"checkJs": true,
"noUnusedLocals": true,
"noEmit": true,
"target": "ES5",
"noImplicitAny": true,
"noUnusedParameters": true,
"alwaysStrict": true,
"strict": true,
"rootDir": "./",
"baseUrl": "./src",
"types": ["@tiki.vn/tini-types"]
},
"exclude": ["./documents", "node_modules"]
}

NOTE: Tini App compiler chỉ sử dụng tsconfig cho mục đích type checking và IntelliSense features. Chúng tôi sẽ compile javascript và typescript bằng babel và một số compiler chuyên biệt khác.

Project config

Trong file project.config.json, thêm ["typescript"] vào trường useCompilerPlugins của mục settings để bắt đầu sử dụng built-in typescript feature của Tini Studio.
Example:

{
"setting": {
"useCompilerPlugins": ["typescript"]
}
}

Feedback

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gửi issue tại đây.