Nhảy tới nội dung

Cấu hình

Từ Studio 1.16 trở đi, mỗi một dự án Tini App đều có thể cấu hình thông qua file project.config.json

File này có thể có cấu hình

Thuộc tínhKiểuÝ Nghĩa
miniprogramRootstringĐường dẫn tới thư mục chứa file app.json