Nhảy tới nội dung

Khoảng cách

Stack

Stack là khoảng cách theo phương thẳng đứng, với margin được thêm vào phía dưới.

TokenValue
space-stack-x1px
space-stack-2x2px
space-stack-4x4px
space-stack-6x6px
space-stack-8x8px
space-stack-10x10px
space-stack-12x12px
space-stack-16x16px
space-stack-20x20px
space-stack-24x24px
space-stack-32x32px
space-stack-48x48px
space-stack-64x64px

Inline

Inline là khoảng cách theo phương ngang, với margin được thêm vào bên phải.

TokenValue
space-inline-x1px
space-inline-2x2px
space-inline-4x4px
space-inline-6x6px
space-inline-8x8px
space-inline-10x10px
space-inline-12x12px
space-inline-16x16px
space-inline-20x20px
space-inline-24x24px
space-inline-32x32px
space-inline-48x48px
space-inline-64x64px

Inset

Inset là khoảng cách được tạo ra bằng cách thêm padding đều nhau ở 4 phía của 1 thành phần

TokenValue
space-inset-x1px
space-inset-2x2px
space-inset-4x4px
space-inset-6x6px
space-inset-8x8px
space-inset-10x10px
space-inset-12x12px
space-inset-16x16px
space-inset-20x20px
space-inset-24x24px
space-inset-32x32px
space-inset-48x48px
space-inset-64x64px

Trường hợp đặc biệt

Khi một thiết kế canh giữa theo phương đứng hay phương ngang thì không phụ thuộc vào padding