Nhảy tới nội dung

Font chữ

Typeface

Chúng tôi chọn bộ font Inter để thiết lập hệ thống phân cấp thông qua phong cách, trọng lượng để hỗ trợ giao tiếp có chủ ý cho tất cả các nền tảng.

Kích thước

TokenFont sizeUsages
font-size-5x-large48pxHeader
font-size-4x-large32pxHeader
font-size-3x-large28pxHeader
font-size-2x-large24pxHeader
font-size-x-large20pxHeader, body text
font-size-large18pxHeader, body text
font-size-medium16pxBody text
font-size-base14pxBody text
font-size-small12pxDescription, caption
font-size-x-small10pxDescription, caption

Chiều cao

TokenLine height
font-height-default1.5

Độ dày

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần Regular 400 và Medium 500 là đủ. Trong trường hợp có thông tin quan trọng, Bold 700 có thể được sử dụng.

TokenFont weight
font-weight-blackBlack 900
font-weight-boldBold 700
font-weight-mediumMedium 500
font-weight-regularRegular 400
font-weight-lightLight 300
font-weight-thinThin 100

Thể loại

TokenStyle
font-style-normalNormal
font-style-underlineUnderline
font-style-strikethroughStrikethrough

Cách dùng

Viết hoa chữ cái đầu câu

Viết hoa chữ cái đầu câu cho mọi yếu tố có chữ, chỉ dùng viết hoa các chữ cái đầu mỗi từ trong trường hợp tên riêng, hạn chế dùng viết hoa tất cả.

Sử dụng đúng đơn vị tiền tệ của Việt Nam (₫)

  • Có khoảng cách giữa ₫ và số tiền
  • Không sử dụng bằng cách gõ chữ đ, hoặc gõ chữ đ thêm gạch dưới (đ)

Cách viết số thập phân

  • Dùng dấy phẩy để chia tách phần thập phân và phần nguyên. Ví dụ: 0,5
  • Dùng dấy chấm để tách đơn vị ngàn. Ví dụ: 5.000.000 (năm triệu)

Cách viết ngày, tháng, giờ

  • Ngày: DD/MM/YYYY. Ví dụ: 20/04/2020
  • Giờ: hh:mm, 24 giờ (không có AM, PM)