Nhảy tới nội dung

Hiệu ứng

Đổ bóng

TokenValue
elevation-10px 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)
elevation-20px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2)

Số càng lớn, index càng lớn, vật có index lớn thì nằm trên và có bóng rộng hơn vật có index nhỏ hơn