Nhảy tới nội dung

Năng lượng tích cực

Tạo hứng thú

Khi người dùng nhận được thông báo tiêu cực (từ chối quyền truy cập, thông báo lỗi, v.v.), hãy gửi thông báo theo cách phù hợp để giảm thiểu tiêu cực nhiều nhất có thể, bằng cách xem xét cẩn thận ngôn ngữ, màu sắc, hình minh họa thích hợp có thể được sử dụng trong thông báo.

Nguyên tắc này nên được áp dụng triệt để trong ngôn ngữ, hình ảnh, minh họa, v.v. của ứng dụng.

no internet

Tăng cảm giác tích cực

Cân nhắc tạo các chi tiết nhỏ mang tính tích cực để khuyến khích người dùng tiếp tục tác vụ hoặc cung cấp phản hồi trực quan trong quá trình tương tác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, minh họa, hiệu ứng, âm thanh, biểu tượng, màu sắc, v.v.