Nhảy tới nội dung

Chính phụ rõ ràng

Mỗi màn hình nên thiết kế hệ thống phân cấp chính và phụ theo mức độ quan trọng của nội dung, làm rõ các điểm chính, giúp người dùng nhanh chóng nhận được thông tin họ cần và tránh phân tâm đến quyết định hoặc thao tác của người dùng trên màn hình.

Cấu trúc thông tin

Khi thiết kế mỗi màn hình, chúng ta phải đảm bảo:

  • Người dùng có thể phân biệt nội dung / hành động chính và phụ trong màn hình.
  • Hệ thống phân cấp và mức độ thông tin rõ ràng.
  • Mức độ thông tin không nên quá nhiều.
information

Hành động rõ ràng

Giao diện có thể giúp người dùng nhanh chóng hiểu và tránh các yếu tố can thiệp làm phân tán quyết định của người dùng trên màn hình.

prominent