Nhảy tới nội dung

Kích thước màn hình

Chúng tôi sử dụng kích thước 360 x 640 px làm kích thước màn hình mặc định cho Tini. Bởi vì 17% người dùng Android & 58% người dùng iOS của Tiki sử dụng kích thước màn hình có tỷ lệ là 360 x 640 px.

screen size