Nhảy tới nội dung

lottie

lottie là thư viện cho phép chạy các hoạt ảnh kết xuất từ After Effects và có thể chạy trên ứng dụng mobile và web. Bạn có thể điều khiển lottie component thông qua my.createLottieContext api.

Để hiểu thêm về lottie, vui lòng tham khảo https://airbnb.io/lottie.

Khả dụng: chỉ hỗ trợ từ phiên bản 17.5.2 trở lên.

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
pathstringĐường dẫn tới nội dung của file json. Hỗ trợ các file local hoặc remote
autoplaybooleanTự động phát animation. Mặc định là false.
speednumberTốc độ animation. Mặc định là 1. Giá trị từ 0 đến 1: tốc độ chậm lại; giá trị lớn 1: nhanh hơn.
onCompleteeventSự kiện được gọi khi việc phát animation kết thúc, không tính phần loop.
onDataFailedeventSự kiện được kích hoạt khi load animation thất bại.
onDataReadyeventSự kiện được kích hoạt khi animation được load xong.
onLoopCompleteeventAnimation đuợc phát lần đầu tiên. Nó tiếp tục được phát lại (loop) lần 1, 2, 3 ... Ngay khi loop lần 1 kết thúc, sự kiện onLoopComplete sẽ đuợc kích hoạt
Lưu ý

Nếu gặp trường hợp lottie không hiển thị, bạn có thể kiểm tra nội dung của file lottie tại đây

Sample Code

Một số component được sử dụng trong source API Demo.

index.txml
<view class="container">
<view class="block">
<lottie
id="lottie"
loop="{{true}}"
autoplay="{{true}}"
onComplete="onComplete"
onLoopComplete="onLoopComplete"
onDataFailed="onDataFailed"
onDataReady="onDataReady"
path="./lottie.json"
/>
</view>

<view class="block">
<view class="actions">
<button onTap="play" size="small">Play</button>
<button onTap="pause" size="small">Pause</button>
<button onTap="stop" size="small">Stop</button>
<button onTap="toggleDirection" size="small">Switch direction</button>
<button onTap="decrease" size="small">- Speed</button>
<button onTap="increase" size="small">+ Speed</button>
<button onTap="goToAndStop" size="small">Go and stop</button>
<button onTap="goToAndPlay" size="small">Go and play</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
speed: 1,
onLoad() {
this.lottieContext = my.createLottieContext('lottie');
},
onComplete(e) {
console.log('onComplete', e);
},
onDataFailed(e) {
console.log('onComplete', e);
},
onDataReady(e) {
console.log('onDataReady', e);
},
onLoopComplete(e) {
console.log('onLoopComplete', e);
},
lottieContext: null,
play() {
this.lottieContext.play();
},
pause() {
this.lottieContext.pause();
},
stop() {
this.lottieContext.stop();
},
decrease() {
this.speed = this.speed - 0.1;
this.lottieContext.setSpeed({ value: this.speed });
},
increase() {
this.speed = this.speed + 0.1;
this.lottieContext.setSpeed({ value: this.speed });
},
goToAndStop() {
this.lottieContext.goToAndStop({ value: 0.1 });
},
goToAndPlay() {
this.lottieContext.goToAndPlay({ value: 0.8 });
},
toggleDirection() {
this.lottieContext.setDirection({
value: this.direction === -1 ? 1 : -1
});
}
});