Nhảy tới nội dung

audio

audio là component cho phép người dùng phát âm thanh trên Tini App. Bạn có thể điều khiển audio component thông qua my.createAudioContext api.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
srcstringĐường dẫn tới tập tin chứa audio.
loopbooleanfalseTự động phát lại audio một khi kết thúc.
controlsbooleantrueHiển thị hay ẩn thanh điều khiển audio (nút play/pause, playback progress bar, ...) của audio player
namestringTên của audio. Nếu controls đuợc phép hiển thị, name sẽ xuất hiện bên dưới controls.
authorstringTên tác giả của audio. Nếu controls được phép hiển thị, author sẽ xuất hiện bên duới controls.
onPlayeventSự kiện được kích hoạt khi audio bắt đầu được phát hoặc được phát tiếp sau khi tạm dừng.
onPauseeventSự kiện được kích hoạt khi audio bị tạm dừng.
onEndedeventSự kiện được kích hoạt khi audio được phát đến hết.
onTimeUpdateeventSự kiện được kích hoạt khi currentTime của audio bị thay đổi.
onErroreventSự kiện được kích hoạt khi lỗi phát sinh trong lúc phát audio. event.detail = { errMsg: 'MEDIA_ERR_NETWORK' }

Sample Code

index.txml
<audio id="audio1" src="https://file-examples-com.github.io/uploads/2017/11/file_example_MP3_5MG.mp3" name="Sample Audio" author="Unknown" />
index.js
Page({
onReady() {
const audio = my.createAudioContext('audio1');
audio.pause();
}
});