Nhảy tới nội dung

label

Để tăng trải nghiệm với các form component, các thành phần bên trong label sẽ được focus khi bấm vào phạm vi của label. Hỗ trợ các component radio, checkbox, inputswitch, nếu có nhiều component trong label, chỉ component đầu tiên được focus.

Giới hạn

  • Component cần được đặt bên trong label
  • Chỉ component đầu tiên là được focus khi bấm vào label
  • Nội dung bên trong label nên được bỏ vào trong thẻ <text> nếu không được sử dụng trong component nào.

Sample Code

index.txml
<view>
<label>
<input />
<text>This is label with text</text>
</labe>
</view>