Nhảy tới nội dung

checkbox-group

  • checkbox-group dùng để nhóm các checkbox lại với nhau, value của checkbox-group sẽ là một mảng chứa value của các checkbox được chọn
  • Các thẻ checkbox bên trong checkbox-group cần được khai báo thuộc tính value

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
namestringKhai báo name khi được sử dụng trong form, được sử dụng để lấy value cho form
onChangefunctionSự kiện được gọi khi giá trị của các checkbox bên trong bị thay đổi, event.detail = { value: value }, giá trị của value là một mảng các value của các checkbox được chọn

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Checkboxes are used to let a user choose one or more options from a limited number of options." />

<view class="block-content">
<text class="title mb-8">Variants</text>
<text class="subtitle mb-8">State</text>
<text class="component-state">Default, Selected, Disable and Disable - Selected</text>


<checkbox-group onChange="onGroupChange">
<view class="component-item">
<checkbox value="check1" onChange="onChange" />
<text>Default</text>
</view>
<view class="component-item">
<checkbox value="check2" checked />
<text>Selected</text>
</view>
</checkbox-group>
</view>
</view>
index.js
Page({
onGroupChange(e) {
console.log('onGroupChange', e);
},
onChange(e) {
console.log('onChange', e);
}
});
index.tcss
.component-item {
flex-direction: row;
align-items: center;
}