Nhảy tới nội dung

Install

Để cài đặt tini-style, bạn sử dụng

$> yarn add @tiki.vn/tini-style

Sau đó, trong file app.tcss, bạn cần import style từ tini-style vô

// app.tcss
@import '@tiki.vn/tini-style/es/index.tcss';

Thay vì import tất cả các utilities, bạn cũng có thể xác định cụ thể utilities mà mình muốn sử dụng.

VD: nếu muốn chỉ sử dụng các utilities về typography, bạn có thể import như sau

// app.tcss
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/font-size.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/font-weight.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/font-style.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/text-align.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/text-color.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/text-overflow.tcss';
@import '@tiki.vn/tini-style/es/typography/word-break.tcss';