Nhảy tới nội dung

list-item

List item là component được sử dụng để hiển thị một item trong list.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Cài đặt tini-ui:

Để sử dụng list item bạn cần phải cài đặt thư viện tini-ui.

$> yarn add @tiki.vn/tini-ui

Chi tiết

Mỗi một list item sẽ có các thành phần như hình vẽ dưới đây

list-item-structure

Trong đó prefix, suffix, default, afterTitle, afterUpperSubtitle, afterLowerSubTitle, additionContent là các UI component có thể được tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng <slot> với tên tương ứng.

Còn thumb, upperTitle, lowerTitlearrow là các UI property có thể tuỳ chỉnh bằng cách truyền vào property của <list-item>.

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
paddingbooleanfalseNếu cờ được bật, list-item sẽ được bao ngoài bởi một phần padding. Chi tiết phần padding này vui lòng xem file Figma của Design System
classstringcustom class để thay đổi thuộc tính cho list-item
thumbURLurl cuả thumb image. Nếu thumb không được truyền vào, thumb image sẽ không hiển thị.
thumbSizenumbersize của image. Trường này bắt buộc phải truyền nếu như truyền vào thumb
upperSubtitlestringnoGiá trị của upperSubtitle
lowerSubtitlestringnoGiá trị của lowerSubtitle
titlePositionenum('top', 'middle', 'bottom')'top'Vị trí của title. Nếu là 'top' thì slot <default> sẽ được render trên đầu của upperSubtitle. Nếu là middle thì <default> được render ở giữa upperSubtitlelowerSubtitle. Nếu là bottom thì <default> được render ở dưới lowerSubtitle
arrowbooleanfalseNếu cờ được bật, thì sẽ render arrow icon ở bên phải của <list-item>.
iconSizenumber20pxsize của icon
disabledbooleanfalseNếu cờ được bật, <list-item> là không thể click vào
onClickeventHàm để xử lý sự kiện click vào

Sample Code

Khai báo sử dụng trong file .json

{
"defaultTitle": "List",
"usingComponents": {
"list-item": "@tiki.vn/tini-ui/es/list/list-item/index"
}
}

Sử dụng trong txml

<template name="header">
<view class="page-list-header">
<view class="page-list-header-title">Usage</view>
<view class="page-list-header-content">Lists are used to display name/value pairs, action and information.</view>
</view>
</template>

<template name="list-content-with-suffix-and-prefix">
<view class="page-list-content-block">
<view class="page-list-content-block-title">Content with Prefix & Suffix</view>
<list-item arrow upperSubtitle="Description"
thumb="https://uat.tikicdn.com/ts/miniapp/8f/73/72/47a128fa0f759f1fca0b37bbc487d5f1.png" thumbSize="40px">
<view>Label</view>
<view slot="suffix">
<view class="text-title text-regular">CTA message</view>
</view>
<view slot="prefix">
<icon type="location" size="24" color="#808089" />
</view>
</list-item>
<list-item upperSubtitle="Description"
thumb="https://uat.tikicdn.com/ts/miniapp/8f/73/72/47a128fa0f759f1fca0b37bbc487d5f1.png" thumbSize="40px">
<view>Label</view>
<view slot="suffix">
<button size="small" class="page-list-item-button">Button</button>
</view>
<view slot="prefix">
<icon type="location" size="24" color="#808089" />
</view>
</list-item>
<list-item arrow upperSubtitle="Description">
<view>Label</view>
<view slot="prefix">
<icon type="location" size="24" color="#808089" />
</view>
</list-item>
</view>
</template>

<view class="page page-list">
<template is="header" />
<view class="page-list-content">
<view class="page-list-content-title">Variants</view>
<template is="list-content-with-suffix-and-prefix" />
</view>
</view>

Khai báo style với tcss

.page-list-header {
background-color: var(--white);
padding: var(--space-stack-small);
margin-bottom: var(--space-stack-2x-small);
}

.page-list-header-title {
font-style: var(--font-style-normal);
font-weight: var(--font-weight-bold);
font-size: var(--font-size-large);
line-height: var(--font-height-large);
}

.page-list-header-content {
margin-top: var(--space-stack-2x-small);
font-style: var(--font-style-normal);
font-weight: var(--font-weight-regular);
font-size: var(--font-size-base);
line-height: var(--font-height-base);
}

.page-list-content {
padding: var(--space-stack-small);
}

.page-list-content-title {
font-style: var(--font-style-normal);
font-weight: var(--font-weight-bold);
font-size: var(--font-size-large);
line-height: var(--font-height-large);
margin-bottom: var(--space-stack-medium);
}

.page-list-content-block {
background-color: var(--white);
padding: var(--space-stack-medium);
padding-bottom: var(--space-stack-large);
border-radius: var(--radius-rounded-8px, 8px);
margin-bottom: var(--space-stack-medium);
border: 1px solid var(--gray20);
}

.page-list-content-block-title {
font-style: var(--font-style-normal);
font-weight: var(--font-weight-bold);
font-size: var(--font-size-base);
line-height: var(--font-height-base);
margin-bottom: var(--space-stack-2x-small);
}

.page-list-content-block button {
border-radius: var(--radius-rounded-4px, 4px);
}

.text-title {
font-style: var(--font-style-normal);
font-weight: var(--font-weight-bold);
font-size: var(--font-size-base);
line-height: var(--font-height-base);
color: var(--text-list-primary, var(--gray100));
}

.text-bold {
font-weight: var(--font-weight-bold);
}

.text-regular {
font-weight: var(--font-weight-regular);
}

Đoạn code trên sẽ tạo ra giao diện như sau

image