Nhảy tới nội dung

Switch shipment's status

Giới thiệu

API này cho phép thay đổi trạng thái shipment. Nó chỉ phục vụ cho môi trường Sandbox, nhằm giúp developer chủ động trong việc thay đổi các trạng thái của đơn hàng vận chuyển.

Quan trọng
  • API này yêu cầu có chữ ký điện tử khi gửi API request.

  • Khi ở trạng thái cuối cùng thì không thể thay đổi qua các trạng thái khác. Xem thêm về các trạng thái đơn hàng tại đây.

Lưu ý,

Sử dụng

POST https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/shipping/shipment_status

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
tracking_idstringTracking ID của shipment
statusstringTrạng thái mong muốn

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
statusbooleanTrạng thái thành công hay thất bại của request

Request Example

{
"tracking_id": "LOGI-101",
"status": "picking"
}

Response Example

{
"status": "ok"
}