Nhảy tới nội dung

Get ward code

Giới thiệu

API này lấy ra thông tin tiki_code của phường/xã, đây là giá trị tương ứng với parameter ward_code của hai API List Quotes và Create Shipment.

Sử dụng

Base URL

GET https://api.tiki.vn/directory

Lưu ý nếu dùng cho môi trường Sandbox thì sử dụng địa chỉ dưới đây:

GET https://api.tala.xyz/directory

API List Regions

API Address

GET /v1/countries/VN/regions

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idintid của vùng
namestringtên của vùng
tiki_codestringmã tiki code

API List Districts

API Address

GET /v1/countries/VN/regions/{region id}/districts

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idintid của quận
namestringtên của quận
tiki_codestringmã tiki code

API List Wards

API Address

GET /v1/countries/VN/regions/{region id}/districts/{district id}

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idintid của phường/xã
namestringtên của phường/xã
tiki_codestringmã tiki code

Request Example

Lấy ra danh sách phường của quận 5, thành phố Hồ Chí Minh https://api.tiki.vn/directory/v1/countries/VN/regions/294/districts/493/wards

Response Example

{
"data": [
{
"id": 10389,
"name": "Phường 01",
"tiki_code": "VN039007001"
},
{
"id": 10390,
"name": "Phường 02",
"tiki_code": "VN039007002"
},
{
"id": 10391,
"name": "Phường 03",
"tiki_code": "VN039007003"
},
{
"id": 10392,
"name": "Phường 04",
"tiki_code": "VN039007004"
},
{
"id": 10393,
"name": "Phường 05",
"tiki_code": "VN039007005"
},
{
"id": 10394,
"name": "Phường 06",
"tiki_code": "VN039007006"
},
{
"id": 10395,
"name": "Phường 07",
"tiki_code": "VN039007007"
},
{
"id": 10396,
"name": "Phường 08",
"tiki_code": "VN039007008"
},
{
"id": 10397,
"name": "Phường 09",
"tiki_code": "VN039007009"
},
{
"id": 10398,
"name": "Phường 10",
"tiki_code": "VN039007010"
},
{
"id": 10399,
"name": "Phường 11",
"tiki_code": "VN039007011"
},
{
"id": 10400,
"name": "Phường 12",
"tiki_code": "VN039007012"
},
{
"id": 10401,
"name": "Phường 13",
"tiki_code": "VN039007013"
},
{
"id": 10402,
"name": "Phường 14",
"tiki_code": "VN039007014"
},
{
"id": 10403,
"name": "Phường 15",
"tiki_code": "VN039007015"
}
]
}