Nhảy tới nội dung

Get shipment

Giới thiệu

API này lấy ra thông tin chi tiết của đơn vận chuyển hàng.

Sử dụng

Quan trọng

API này yêu cầu có chữ ký điện tử khi gửi API request.

API Address

GET https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/shipping/shipments

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
tracking_idstringtracking ID của shipment

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
tracking_idstringunique code của shipment
statusstringtrạng thái của đơn hàng
quoteobjectthông tin quote
driverobjectthông tin tài xế giao hàng

quote object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
estimated_timelineobjectThời gian ước chừng về việc vận chuyển hàng
feeobjectThông tin về phí vận chuyển
serviceobjectLoại hình vận chuyển

estimated_timeline object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
dropoffstringThời gian giao hàng. Ví dụ: 2021-05-17T21:59:59+07:00
pickupstringThời giao lấy hàng. Ví dụ: 2021-05-17T21:59:59+07:00

fee object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
amountfloatsố tiền
unit_codestringđơn vị, ex: VND

service object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idinteger
namestringex: TNSL-Grab Express, TNSL-NJV Standard
typestringex: TG_INSTANT, TG_EXPRESS, TG_STANDARD

driver object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
namestringTên tài xế
phonestringSố điện thoại của tài xế
license_platestringBiển số xe giao hàng
photo_urlstringavatar URL

Request Example

{
"tracking_id": "LOGI-101"
}

Response Example

{
"data": {
"tracking_id": "GEMPMINIAPPdatdao001223333",
"status": "failed_shipment",
"quote": {
"estimated_timeline": {
"dropoff": "2021-06-09T15:06:17+07:00",
"pickup": "2021-06-09T14:36:17+07:00"
},
"fee": {
"amount": 2000,
"unit_code": "VND"
},
"partner_code": "GRAB",
"service": {
"name": "GrabExpress",
"code": "INSTANT"
}
},
"driver": {
"name": "Nguyễn Văn A",
"phone": "628882233",
"license_plate": "Wave 59-3333SYY",
"photo_url": ""
}
}
}