Nhảy tới nội dung

Cancel shipment

Giới thiệu

API này huỷ một đơn vận chuyển hàng.

Quan trọng

API này yêu cầu có chữ ký điện tử khi gửi API request.

Sử dụng

API Address

DELETE https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/shipping/shipments

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
tracking_idstringyestracking ID của shipment

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
statusstringtrạng thái của đơn hàng

Request Example

{
"tracking_id": "LOGI-101"
}

Response Example

{
"status": "ok"
}