Nhảy tới nội dung

Lấy thông tin nhiều đơn hàng

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodGET
Base URLhttps://api.tiki.vn/tiniapp-open-api
Path/order/list

Parameters

KeyDescription
order_idsID của các đơn hàng, tối đa 100, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy (,)

Giống như việc lấy thông tin một đơn hàng, việc lấy thông tin nhiều đơn hàng cũng đòi hỏi chữ ký điện tử phải xuất hiện trong URL. Tham khảo Cách tạo chữ ký điện tử

Vi dụ về request lấy thông tin nhiều đơn hàng cùng lúc

curl --location --request GET 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/order/list?order_ids=84112926079713300%2C88238130968199168' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: 4d7bf4bc83e3e9884ce7ebfb1b2477aca66d40188df2de26053f59fe1067f4d3' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624613199164'

%2C đại diện cho dấu phẩy (,) trong URL

HTTP Response

Kết quả lỗi

Thuộc tinhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
Data[]Data

Data

Thuộc tinhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
orders[]Order

Ví dụ về dữ liệu trả về

{
"data": {
"orders": [
{
"id": "141857488587784201",
"extra": "",
"status": "canceled",
"grand_total": 35000,
"reference_id": "0",
"tiki_order_id": "1001059779",
"tiki_order_code": "308714458"
},
{
"id": "141857488587784202",
"extra": "",
"status": "canceled",
"grand_total": 35000,
"reference_id": "1",
"tiki_order_id": "1001059721",
"tiki_order_code": "308714451"
}
]
}
}
Lưu ý
  • Trường thông tin tiki_order_idtiki_order_code chỉ có giá trị khi khách hàng tiến hành thanh toán